shape

لیست همه دوره ها

دوره کنترل فرآیند آماری (SPC)
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کنترل فرآیند آماری (SPC)

بیشتر بخوانید

دوره سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای موزه ( کار و دانش )
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای موزه ( کار و دانش )

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش )
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای عمومی گردشگری (کار و دانش )

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) ( کار و دانش )
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) ( کار و دانش )

بیشتر بخوانید

دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح پیشرفته )
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح پیشرفته )

بیشتر بخوانید

دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح متوسط )
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح متوسط )

بیشتر بخوانید

دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح مقدماتی )
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح مقدماتی )

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای زبان تخصصی گردشگری
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای زبان تخصصی گردشگری

بیشتر بخوانید

دوره مدیر تور
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیر تور

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای محلی
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای محلی

بیشتر بخوانید

دوره کارمند مقدماتی فروش بلیط
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کارمند مقدماتی فروش بلیط

بیشتر بخوانید

دوره اصول و فنون مذاکره
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره اصول و فنون مذاکره

بیشتر بخوانید

دوره برگزاری و اجرای اردو ( ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش )
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره برگزاری و اجرای اردو ( ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش )

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای عمومی گردشگری
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای عمومی گردشگری

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای موزه
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای موزه

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای گردشگری فرهنگی
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای گردشگری فرهنگی

بیشتر بخوانید

دوره راهنمای گردشگری سلامت
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره راهنمای گردشگری سلامت

بیشتر بخوانید

دوره کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی

بیشتر بخوانید