shape

برچسب : بهترین آموزشگاه

دوره توسعه دهنده وب با PHP
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره توسعه دهنده وب با PHP

بیشتر بخوانید

دوره کارگر خدماتی
 • دپارتمان امور اداری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کارگر خدماتی

بیشتر بخوانید

دوره مدیر منابع انسانی
 • دپارتمان امور اداری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیر منابع انسانی

بیشتر بخوانید

دوره ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت

بیشتر بخوانید

دوره کنترلر کیفیت
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کنترلر کیفیت

بیشتر بخوانید

دوره ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (OPM3)
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (OPM3)

بیشتر بخوانید

دوره مدیریت بهره وری
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیریت بهره وری

بیشتر بخوانید

دوره مدیر ممیز داخلی
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیر ممیز داخلی

بیشتر بخوانید

دوره طرح ریزی سیستم ERP
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طرح ریزی سیستم ERP

بیشتر بخوانید

دوره تحلیل گر سیستم
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره تحلیل گر سیستم

بیشتر بخوانید

دوره ارزیابی طرح های توجیهی فنی-اقتصادی-مالی
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره ارزیابی طرح های توجیهی فنی-اقتصادی-مالی

بیشتر بخوانید

دوره طرح ریز واحد های تولیدی و صنعتی
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طرح ریز واحد های تولیدی و صنعتی

بیشتر بخوانید

دوره برنامه ریزی پروژه
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره برنامه ریزی پروژه

بیشتر بخوانید

دوره مسئول کنترل پروژه
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مسئول کنترل پروژه

بیشتر بخوانید

دوره مدیریت بحران
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیریت بحران

بیشتر بخوانید

دوره مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

بیشتر بخوانید

دوره کاروری word
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کاروری word

بیشتر بخوانید

دوره طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3dmax
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3dmax

بیشتر بخوانید

دوره مدیر اماکن تفریحی _ گردشگری
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیر اماکن تفریحی _ گردشگری

بیشتر بخوانید

دوره مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی
 • دپارتمان گردشگری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی

بیشتر بخوانید